Usnesení výroční členské schůze konané dne 11. listopadu 2016

 1. Výroční členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti oddílu přednesenou předsedou Janem Mužíkem
  2. zprávu o sportovní činnosti přednesenou Martinem Neumannem
  3. zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesenou Pavlem Trskou
  4. zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou Pavlem Košatkou
  5. návrh rozpočtu na rok 2017 přednesený Pavlem Trskou
  6. volba delegátů na Valnou hromadu Jednoty
 2. Výroční členská schůze ukládá výboru:
  1. ve spolupráci s jednotou se snažit získat finanční prostředky z grantů další úpravy v a vybavení areálu i činnost oddílu
  2. snažit se o získání sponzorských darů 
  3. snažit se získat dlouhodobé pronájmy, udržet počet permanentek 
  4. udržet vyrovnaný rozpočet TO
  5. v součinnosti s členy oddílu podporovat rozšiřování členské základny
  6. vytvořit tenisový kurz mládeže a pokračovat ve školičce
  7. založit tři družstva mládeže a přihlásit je do soutěží
  8. nadále podporovat trénování dětí a mladeže – školičku
  9. uspořádat minimálně dva oddílové benefiční turnaje a podpořit pořádání turnajů dětí a mládeže
  10. zajistit složení a podporovat účast družstva veteránů v soutěži

Za návrhovou komisi: Arnošt Navrátil, Jan Mužík, Jan Staněk