Stanovisko Výboru Jednoty k probíhající kauze v ČOS

My zástupci ve Výboru Jednoty, cítíme potřebu se vyjádřit ke kauze, která nyní hýbe Sokolem. Na našem pravidelném výboru jsme věc prodiskutovali a zaujali stanovisku formou usnesení, které jsme poslali na Župu Podbělohorskou – tedy našemu zástupci ve Výboru ČOS, který se sejde dne 9.3.2024.

Usnesení výboru T.J. Sokol Praha Dejvice I.

Výbor Jednoty projednal dostupné informace ke kauze zpronevěry finančních prostředků v ústředí ČOS.

Výbor konstatuje, že vzniklá situace má velmi neblahý vliv na Sokolské hnutí a hrozí poškození dobrého jména celé organizace, pokud na pozicích Starosty a Jednatele ČOS zůstane sestra Hana Moučková a bratr Josef Těšitel.

Výbor žádá a pověřuje Vyslance Župy Podbělohorské, aby svou činností a hlasováním ve Výboru ČOS prosazoval níže uvedené body:

  1. Na mimořádném zasedání výboru ČOS dne 9.3.2024 hlasovat pro odvolání sestry Hany Moučkové a bratra Josefa Těšitele z pozice Starosty a Jednatele a současně i Předsednictva ČOS, pokud sami z těchto funkcí neodstoupí.
  2. Pokud se tak již nestalo, pověřit Předsednictvo ČOS úkolem zahájit mimořádný audit účetnictví a nastavených postupů ČOS s cílem identifikovat slabá místa a provést taková opatření, aby se podobná situace již nemohla opakovat. Sestavit a na Výboru ČOS schválit konkrétní plán nápravných opatření s konkrétními termíny a odpovědností příslušných činovníků.
  3. Zcela otevřeně spolupracovat s orgány činnými ve vyšetřování.
  4. Bezodkladně po Sletu odvolat a znovu zvolit celé Předsednictvo ČOS.
  5. Iniciovat změny Stanov za účelem vyloučení možného střetu zájmů vzniklého ze souběhu pracovně-právního vztahu s ČOS a statutární pozice v Předsednictvu ČOS.
  6. Pravidelně informovat Jednoty o řešení vzniklé situace.

Výbor pověřuje tajemnici Jednoty, aby toto stanovisko předala na Župu Podbělohorskou s kopií na všechny Jednoty naší župy.

V Praze dne 5.3.2024

Projednáno a schváleno Výborem T.J. Sokol Praha Dejvice I.