Provozní a hrací řád tenisového oddílu Sokol Dejvice

Ustanovení tohoto řádu jsou platná pro všechny členy a hosty tenisového oddílu. Je povinnost všech členů a jejich hostů seznámit se s hracím řádem a dodržovat jej.

1. Hrací doba je stanovena takto:

Duben až září 8.00 až 20.00
Říjen 8.00 až 18.00

Uvedená hrací doba je platná pro všechny dny v týdnu s výjimkou pondělí, kdy je areál dopoledne uzavřen a otevírá se ve 13:00 hodin. V ostatní dny se areál otevírá v 8.00 hodin a zavírá 30 minut po skončení hrací doby. Hrací dobu lze výjimečně upravit pouze po dohodě se správcem areálu, nebo přítomným členem výboru TO.

2. Rozvrh hry na dvorcích

Vyhrazení dvorců pro soutěžní utkání, turnaje, školičku, prázdninové kempy a ostatní akce musí být schváleny výborem TO a zveřejněny nejpozději 2 týdny před jejich konáním na vývěsce a na www.sokolodejvice.cz/oddíly/ostatni-oddíly/tenis. Kalendář schválených akcí je zveřejněn na vývěsce oddílu. Návrhy členů oddílu na rezervaci areálu pro mimořádné akce přijímá a operativně řeší výbor TO.

3. Hra hostů

Hostem TO je ten, kdo nemá zaplacený oddílový příspěvek. Hra hostů je možná pouze se svolením správce areálu nebo člena výboru. Poplatky za každou hodinu a dvorec:

  • pondělí – pátek 13:00 – 20:00hod. …  200,-Kč180,-Kč pro členy TJ Sokol Dejvice I
  • úterý – pátek      8:00 – 13:00 hod. …  160,-Kč150,-Kč pro členy TJ Sokol Dejvice I
  • sobota a neděle  8:00 – 20:00 hod. …  160,-Kč100,-Kč pro děti a studenty do 18 let.

Hosté mohou také využít systému permanentek na 10 hodin (viz zvláštní ustanovení). Za dodržování těchto ustanovení odpovídá správce areálu pan Petr Uher, který také vybírá poplatky za hru a vydává potvrzení.

4. Doba hry a rezervování dvorců

Základní hrací doba včetně úpravy dvorce je 1 hod. pro dvouhru a 1,5 hod pro čtyřhru. Ve hře je možné pokračovat formou zavěšování po půlhodinách, pokud to obsazenost kurtů dovolí. Dvorec je možné předem rezervovat telefonicky či osobně u správce areálu.

Nová rezervace dvorce je možná až po ukončení hry nebo po zrušení rezervovaného termínu (toto ustanovení se netýká hráčů závodních družstev). Rezervovaný dvorec může být obsazen případnými zájemci, pokud se aspoň jeden (dvouhra), nebo dva (čtyřhra) z hráčů, pro které byl dvorec rezervován, nedostaví do areálu alespoň 10 minut před termínem. Hra bez rezervace je možná v případě volných dvorců formou zavěšování (první zavěšení hodinu, pak po půlhodinách).

5. Přístup do areálu

Za dodržování jednotlivých ustanovení tohoto řádu odpovídají všichni členové TO. Na dvorce je možné vstupovat pouze ve sportovní obuvi. Za chování dětí odpovídají trenéři a jejich doprovod. Za kvalitu prostředí v areálu, za stav dvorců, klubovny a šaten odpovídá správce areálu a členové výboru TO. Členové oddílu a hosté proto dbají jejich pokynů.

Vodit psy do areálu v hrací době je zakázáno.

Tento provozní a hrací řád platí do odvolání.

Přestupky proti tomuto řádu řeší výbor TO.

V Praze, dne 18.4.2017

Za výbor TO Jan Mužík